LMN's Oost-Meetjesland en West-Meetjesland nieuws

Nieuwe regelgeving zorgtrajecten en voortraject

LMN's Oost-Meetjesland en West-Meetjesland 18 april 2018

Vanaf 1 mei 2018 treedt een nieuwe regelgeving in werking voor de zorgtrajecten en het voortraject.

ZORGTRAJECTEN

1. Diabeteseducatie

Afschaffing van:
• de 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie
• de verplichting educatie te volgen in kritische situaties

Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen:
• elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar
• ten minste één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren
• elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat tenminste 1 van de eerste reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven. Deze 5 bijkomende verstrekkingen mogen gegeven worden gedurende het kalenderjaar van de 1ste reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
• dit geldt voor elke patiënt, ongeacht of hij/zij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesconventie of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep:
• de educatie mag thuis bij de patiënt, in de praktijkruimte of in groep gegeven worden
• er zijn 3 nieuwe nomenclatuurcodes (educatie in de praktijkkamer, thuis of in groep)
• een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers
• tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
• de derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen
• de educatieverstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra/gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden

Overgangsmaatregelen

In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg- en extra educatie).
Deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving kunnen tot ten laatste 31/12/2018 gegeven worden.

2. Zelfzorgmateriaal

Vanaf 1 mei 2018 hebben patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 enkel recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.

3. Forfaitaire honoraria voor specialisten

Vanaf 1 mei 2018 betaalt het ziekenfonds geen jaarlijks forfaitair honorarium meer aan de specialist wanneer
• een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 opgenomen wordt in een diabetesovereenkomst

(Uitzondering: wanneer een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 tijdelijk overschakelt naar groep C1 van de diabetesovereenkomst blijft het forfaitair honorarium behouden.)

• een patiënt met zorgtraject chronische nierinsufficiëntie opgenomen is in een dialyseovereenkomst


VOORTRAJECT

Vanaf 1 mei 2018 krijgt een patiënt met een voortraject toegang tot terugbetaalde educatie op voorschrift van de huisarts, op voorwaarde dat hij behoort tot een subdoelgroep, die beantwoordt aan de volgende criteria:

• leeftijd 15-69 jaar
EN
• cardiovasculaire risicofactor gedefinieerd als BMI > 30 en/of arteriële hypertensie

Per kalenderjaar heeft een patiënt recht op maximum 4 verstrekkingen.
De educatie kan individueel, in groep, of een combinatie van beide, op voorschrift van de huisarts.
Verschillende zorgverleners kunnen de educatie geven, naargelang de noden van de patiënt:
• diabeteseducatoren: informatie over de ziekte en levensstijl
• diëtisten: educatie diëtetiek
• apothekers: aansporen tot therapietrouw
• verpleegkundigen: opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning
• kinesitherapeuten: aansporen tot lichaamsbeweging

Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen diabeteseducatieverstrekkingen individueel of in groep geven.
Verpleegkundigen kunnen deze alleen individueel aan huis bij de patiënt geven en kinesitherapeuten kunnen dat alleen in groep.

Er zijn 8 nieuwe nomenclatuurcodes, naargelang de betrokken beroepsgroep en het type educatie.
Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers.
Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen.
De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen.
De verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra/gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden.